Kwartalnik psychologiczny

pełna nazwaKwartalnik Psychologiczny – polskie czasopismo psychologiczne
opis:Kwartalnik był podzielony na tomy. Zawierał prace polskich i zagranicznych autorów. Prace mogły być publikowane w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Dodatkowo do prac w języku obcym dołączone były polskie streszczenia, a do prac polskich streszczenia w innym języku. Dzięki temu informacje były dostępne dla wszystkich. Kwartalnik Psychologiczny podzielony był na działy. Na przykład dział sprawozdań zawierał krytyczne omówienie prac z psychologii polskiej i zagranicznej, a dział pod tytułem „Przegląd czasopism” zawierał krótkie notatki informacyjne o pracach opublikowanych w innych, licznych czasopismach psychologicznych. Co więcej, w związku z układem z innym czasopismem tj. ”Ruchem Filozoficznym” Kwartalnik nie będzie zawierał ani drobnych zapisków bibliograficznych, ani wiadomości osobistych i wydawniczych, notatek o wykładach, odczytach czy konkursach. Dział ten miał pozostać działem Ruchu Filozoficznego pod redakcją Kazimierza Twardowskiego. Stefan Błachowski popierał taki podział ról między czasopismami. Plan czasopisma nie był według profesora Błachowskiego ściśle określonymi ramami, które nie mogły ulec zmianie. Był raczej ruchomy i dostosowany do potrzeb naukowych psychologii.
powstanieRok powstania: 1930, redaktorem Kwartalnika Psychologicznego był Stefan Błachowski, profesor (od 1919 do 1961), a także rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (w latach 1946-1948)
zastosowaniaKwartalnik psychologiczny miał trwale wyrażać polską twórczość psychologiczną i zawierać w sobie cały dorobek naukowy z dziedziny psychologii rozwijanej i praktykowanej w Polsce. Dodatkowo jeszcze kwartalnik miał być łącznikiem pomiędzy psychologią polską a zagraniczną, służyć wymianie informacji z zakresu psychologii. Dążono do tego, by nawiązać obustronną współpracę z zagranicznymi pracownikami psychologii, gdyż do tej pory strona polska czerpała ze źródeł zagranicznych, czasami jedynie biorąc czynny udział w badaniach lub jakiejkolwiek innej formie współpracy. Chciano także by kwartalnik zbliżył Polskę i obce narody na podłożu kulturowym. Kwartalnik Psychologiczny był pismem dostępnym szerokiemu gronu odbiorców i umożliwiał im zapoznanie się z dorobkiem psychologii również zagranicznej. Wcześniej dostęp do takich informacji był ograniczony i kosztowny.
ciekawostki• Stefan Błachowski uważał, że nauka nie może się rozwijać bez czasopisma, skupiającego wysiłki pracowników naukowych
• Komitet Funduszu Kultury Narodowej, którego dyrektorem zarządu był Stanisław Michalski, poprał projekt utworzenia czasopisma psychologicznego w Polsce i udzielił mu wsparcia finansowego, przyczyniając się znacznie do jego rozwoju.
• Kwartalnik Psychologiczny podejmował przerywany wciąż wątek polskiego czasopiśmiennictwa psychologicznego. Pierwszy wątek zapoczątkowany był wydaniem w latach 1913 – 1915 przez Edwarda Abramowskiego trzech roczników „Prac z psychologii doświadczalnej”. Kolejny dotyczył jednego tomu kwartalnika „Polskie Archiwum Psychologii”, założonego przez Józefa Joteyko.
• Od 1930 do wybuchu wojny ukazało się jedenaście tomów Kwartalnika Psychologicznego
• Po wojnie redakcje obu wychodzących dotychczas czasopism psychologicznych: Kwartalnika Psychologicznego i Psychologii Wychowawczej postanowiły z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego połączyć się i wydawać nowe czasopismo pod nazwą Przegląd Psychologiczny.
autorka opracowania:Julia Apolinarska, studentka pierwszego roku psychologii