Psychogalwanometr

Psychogalwanometr to urządzenie przeznaczone do pomiaru reakcji skórnych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Psychogalwanometr wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji skórnych badanych osób na testowane produkty, opakowania, kolory, reklamy itp.

Labirynt „dowolnie zmienny”

pełna nazwa urządzenialabirynt "dowolnie zmienny"
konstruktorEdmund Maćkowiak, Zakład Psychologii UAM, Poznań
opis narzędziaZadaniem badanego jest przeprowadzenie uchwytu przez labirynt. Pokrywa labiryntu składa się z kwadratów, które z różnych stron mają blokady takie, że przy odpowiednim ich ułożeniu przez niektóre korytarze nie można przeprowadzić uchwytu. Badany nie widzi układu blokad, próbuje przedostać się od wejścia labiryntu do jego wyjścia metodą prób i błędów, zapamiętując „ślepe uliczki”.
zastosowaniaPomiar parametrów procesu uczenia się właściwej drogi.
ciekawostkiO metodzie labiryntu „dowolnie zmiennego” pisał już do prof. Błachowskiego dr Józef Pieter, dyrektor Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, w korespondencji z roku 1948. Od 1939 r. prowadził przy jej wykorzystaniu badania, które kontynuowane były do 1947 r. Były to „badania nad współudziałem czynników intelektualnych w nauce motorycznej” (Archiwum PAN, bez daty).
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Klipiec

pełna nazwaKlipiec
rok powstania1968
opis narzędziaKlocki eksponowane w odpowiedniej kolejności służą do monitorowania procesu kształtowania się pojęć, inaczej uczenia się pojęć metodą różnicową. Uczenie się pojęć metodą różnicowania polega na zaangażowaniu procesu myślenia, a szczególnie operacji abstrahowania i uogólniania. Dzięki abstrahowaniu podmiot wyodrębnia niektóre tylko cechy przedmiotu będącego pozytywnym przykładem pojęcia, z pominięciem innych cech, które na razie uznaje za nieistotne. Następnie za pomocą operacji uogólniania, wyabstrahowane cechy przenoszone są na inne przedmioty, również na te, które nie występują w polu bodźcowym (np. cecha skrzydlatości przypisywana jest wszystkim ptakom, które żyły, żyją lub kiedykolwiek pojawią się na Ziemi). W ten sposób powstaje hipoteza, która następnie w miarę otrzymywania kolejnych informacji, jest weryfikowana.
Lewicki, A. (1968). Informacja i percepcja w procesie uczenia się pojęć, Studia psychologiczne, t.IX
zastosowaniaProcedura uczenia się pojęć może być wykorzystywana do celów diagnostycznych, zwłaszcza wtedy, gdy poszukuje się typowych dla danej jednostki strategii w rozwiązywaniu problemów i sposobów kategoryzowania zjawisk. Znajduje zastosowanie w praktyce dydaktycznej a także klinicznej.
autorka opracowania:Aleksandra Jasielska

Test struktury – Neigungs-Struktur-Test (1962)

pełna nazwa urządzeniaHamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder (HAWIK)
rok produkcji?
autorzyUlrich Keller
opis narzędziaTest struktury upodobań stosowany w doradztwie zawodowym. Na podstawie testu możliwe jest określenie indywidualnych czynników upodobań – często są one uzależnione od innych zagadnień np. wpływy społeczne i osobisty rozwój badanego (mogą tworzyć błędny obraz specyficznych upodobań w drodze do kariery zawodowej).

Bateria testowa składa się z dwóch odmiennych testów – są one wzajemnie przemieszane. Pierwszy test zawiera 20 obszarów rzeczowych m.in. precyzyjne prace ręczne, obróbka metali, polityka, wytwory plastyczne, odniesienia do natury, zwierząt, roślin etc. Drugi test zawiera 20 obszarów czynnościowych takich jak: zbieractwo (w sensie filatelistyka), praca w zawodzie tzw. „wolnego strzelca”, tendencje w specjalizacjach z wąskiej dziedziny nauki, tendencje do planowych działań itp. Ocena w zakresie każdego z 20 czynników umożliwia głęboka analizę indywidualnych czynników upodobań zawodowych.
Oba testy prowadzą do kolejnego bardziej szczegółowego rozbicia preferencji badanego na kolejne trzy czynniki: radość z ruchu, zdrowa równowaga między logiką, manualnością, równowaga miedzy pracą w grupie a indywidualną.
Badani powinni siedzieć w cichym pomieszczeniu. Prowadzący podaje formularze z pytaniami i przedstawia instrukcję załączona w podręczniku testowym. Wypełnianie testu trwa od 30 do 45 minut (u niewykształconych uczniów do 1,5 godziny). Czas nie jest kryterium oceny.
zastosowaniaCzynności, które są wybrane do testu są prosto ujęte tak by uczeń z podstawowym wykształceniem potrafił je zrozumieć i przyporządkować. W taki sam sposób test będzie przeprowadzony u osób, które nie uczęszczały do szkół. Z równym powodzeniem test przeprowadzano u inwalidów. Przeprowadzany był na grupie chłopców, dziewcząt, dorosłych i dzieci. Obserwacje potwierdzały, że dorośli ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i wcześniejsze wybory mają więcej trudności w przyporządkowaniu / wyborze czynności.
ciekawostkiW grupach 10-cio osobowych test daje równie dobre wyniki.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Test barwnych piramid (1963)

pełna nazwa urządzeniaTest barwnych piramid
rok produkcji1964
autorzyW. Schaie, R. Heiss
opis narzędziaBadany ma ułożyć piramidę, składającą się z 15-stu pól, wybierając spośród kwadratów dających się posegregować w zbiory 24-ech barw. Najpierw prosi się go o ułożenie „tak ładnej piramidy, jak to tylko możliwe”. Po dwóch dodatkowych próbach prośba dotyczy ułożenia „tak brzydkiej piramidy, jak to tylko możliwe” (Schaie K.W., 1966).
W celu dokonania analizy interpretuje się reguły tworzenia piramid, ilość oraz rodzaje użytych barw, różnice między testem pierwotnym i testami dodatkowymi oraz różnice między piramidami ładnymi a brzydkimi.
zastosowaniaAnaliza afektywnej struktury osobowości
ciekawostkiTest opiera się na preferencji barw – podstawowym założeniem jest tu związek barw z emocjami. Znaczenie barw nie jest jednak jednoznaczne – dla przykładu czerwień (Schaie K.W., 1966):
- wg Hevnera symbolizuje szczęście;
- wg Alschulera – miłość, agresję i nienawiść;
- wg Bricksa – wrogość i agresję;
- Kouwer wiąże czerwień z aktywnością.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Test dźwigni (1962)

pełna nazwa nazrzędziaHebeltest (niem. test dźwigni)
powstanieRichard Meili (1900-1991) urodzony w Bernie (Szwajcaria). Był uczniem Maxa Wertheimera, Wolfganga Kohlera i Kurta Lewina. Zajmował się praktyczną psychologią, diagnostyką, rozwojem osobowości i inteligencją. Był światowej sławy naukowcem szczególnie docenianym w dziedzinie psychologii rozwojowej. W swoich zainteresowaniach naukowych skupiał się na inteligencji dziecka we wczesnym stadium rozwoju. W 1953 r założył the Psychological Institute of Bern University, gdzie wykładał do przejścia na emeryturę, czyli do 1970r. W 1962 stworzył narzędzie do pomiaru inteligencji- system dźwigni. Urządzenie to zostało opracowane na podstawie doświadczeń z testem Charkowa, w którym należy zinterpretować działanie narysowanego systemu dźwigni
opis narzędziaSystem dźwigni to urządzenie badające umiejętności techniczne. Drewniana skrzynka składa się z 54 otworów i 16 elementów niezbędnych do wykonania zadania.
Podczas badania z wykorzystaniem hebeltestu respondentowi daje się dwie sztabki w określonej pozycji. Zadanie polega na połączeniu ich tak żeby ruch jednej z nich wywoływał określony ruch drugiej. Osoba badana może dokonywać prób, a poprzez łatwiejsze zadania przygotowywać się do trudniejszych. Test trwa 15-20 minut i wykazuje stałość 0,79 (na 203 chłopcach w wieku 15 lat). Do testu mogą przystąpić równocześnie dwie osoby.
zastosowaniaWedług autora podczas badania istotną rolę odgrywa zręczność.
ciekawostkiWysokie wyniki w teście dźwigni uzyskują osoby z lepiej rozwiniętym myśleniem logicznym, zaś do prostszych i niezbyt skomplikowanych zadań wystarczy umiejętność analizowania, staranne badanie i dokładna obserwacja.
autorzy opracowania:Aleksandra Janczewska
Mateusz Białas

Test 100 odcieni

 

pełna nazwaFarnsworth Munsell 100 Hue Test – test ostrości kolorów
opis narzędziaTest ostrości kolorów Farnsworth Munsell 100 Hue Test to prosta w użyciu, a jednocześnie bardzo skuteczna metoda oceny indywidualnego postrzegania kolorów. Test Farnsworth Munsell 100 Hue Test jest przeznaczony głównie dla osób oceniających poprawność kolorów, mierzących i zatwierdzających kolory, czyli dla artystów, inżynierów i techników, osoby pracujące w produkcji, przemyśle i marketingu. Jest to sprawdzona i ceniona metoda stosowana w przemyśle i w urzędach od ponad 40 lat.

Test składa się z czterech tacek, zawierających w sumie 85 wymiennych kolorowych nasadek z kolorami referencyjnymi (przyrostowe zmiany odcieni), obejmujących zakres widma widzialnego. Zdolność rozpoznawania kolorów bada się na podstawie testu umiejętności odróżnienia i ułożenia nasadek w odpowiedniej kolejności według odcieni koloru.

Test należy przeprowadzać w dziennym świetle, każdą tacę należy otwierać oddzielnie, a nasadki rozłożyć na stole w przypadkowej kolejności. Badana osoba układa 85 nasadek w kolejności skali kolorów (odcieni), posiłkując się zestawem kolorów referencyjnych ułożonych we właściwej kolejności odcieni.
zastosowaniaTest stanowi wiarygodny wskaźnik umiejętności właściwej oceny niewielkich różnic w odcieniach koloru. Umiejętność rozróżniania odcieni koloru ustala się na podstawie całkowitej skali błędów, natomiast rodzaj deficytu widzenia kolorów ustala się na podstawie graficznego przedstawienia wyników testu. O zaburzeniach widzenia barw i umiejętności rozróżniania koloru świadczy zakres umiejętności ułożenia nakładek z poszczególnymi odcieniami w prawidłowej kolejności.
ciekawostkiPodobny test wykonać można w Internecie.
źródło:wzorniki.eu